Klik op onderstaande arrangementen voor meer informatie:

High Tea

Full Tea

Supplementen

Fotopagina

Alg. voorwaarden

Algemene Voorwaarden Catering High Tea Affairs  

KvK.nr 27304003

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Catering High Tea Affairs, hierna te noemen “Gebruiker” en een Wederpartij waarop Gebruiker

deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door

partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker voor

de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene

voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld,

dan dient deze situatie ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld.

Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat

deze bepalingen niet van toepassing zijn of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen

om in andere gevallen de stipte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor

aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien deze in de tussentijd niet meer

beschikbaar is. Gebruiker is dan gehouden de Wederpartij daarvan z.s.m. op de hoogte te stellen.

Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als Wederpartij redelijkerwijs

kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege alsmede reiskosten voorzover deze ligt binnen de grenzen van de gemeente zoals

aangegeven in de web-site van Gebruiker. Buiten deze gemeente wordt apart een kilometerprijs in

rekening gebracht zoals vermeld.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Alle aanbiedingen of offertes gelden

niet automatisch voor toekomstige orders.

Algemene Voorwaarden Catering High Tea Affairs  Blad 2 van 5

Artikel 3. Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling

overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de

overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties

et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht

wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen

werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.

Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de

overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De

Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de

wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

Indien Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is

Gebruiker onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook

wanneer de prijs niet onder voorbehoud is opgegeven indien:

de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Gebruiker toekomende bevoegdheid of een op

Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet.

.

Artikel 4. Tussentijdse opzegging en overmacht

Wederpartij is gerechtigd de overeenkomst ,zonder kosten, te annuleren tot 7 dagen voor de

leverdatum. Wordt de overeenkomst vanaf  7dagen tot 48 uur van de leverdatum opgezegd, wordt

 50 %  orderbedrag bij Wederpartij in rekening gebracht.Vanaf 48 uur tot de datum afspraak 100% orderbedrag.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij

daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch

krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen hieromtrent in de

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien,

waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn

verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft wel de plicht de Wederpartij z.s.m. van de

overmachtsituatie op de hoogte te stellen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te

beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt

nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Gebruiker kan de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst

opschorten. Gebruiker is nimmer gehouden schade aan de Wederpartij te vergoeden.

In onderling overleg kan tussen partijen een nieuwe datum van levering worden overeengekomen

waarbij geen nieuwe overeenkomst behoeft te worden afgesloten. Wederpartij verplicht zich alsdan

tot betaling van het in de overeenkomst vermelde factuurbedrag.

Algemene Voorwaarden Catering High Tea Affairs  Blad 3 van 5

Indien de periode van overmacht langer dan 2 maanden voortduurt, dan is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de

andere partij.

Artikel 5. Betaling en incassokosten.

Contante betaling van het factuurbedrag, na afloop van de overeenkomst, is altijd toegestaan.

Overigens dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de

Gebruiker aan te geven wijze, in Nederlandse valuta. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te

factureren.

Indien Wederpartij in gebreke blijft in tijdige betaling van een factuur, dan is Wederpartij van

rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de

wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare

bedrag zal worden berekend vanaf het moment van verzuim tot voldoening van het volledig

verschuldigde bedrag.

Gebruiker kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren , indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in

de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport

Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De

eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden

verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud en schade

Alle door de Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, exclusief de geleverde

consumptiegoederen, blijven eigendom van de Gebruiker. Wederpartij is alsdan gehouden de

geleverde zaken als ‘goed huisvader’ te gebruiken. Bij breuk en/of verlies van de geleverde zaken is

Wederpartij gehouden de Gebruiker schadevergoeding te betalen. Gebruiker zal daarvoor de normale

vervangende handelsprijs berekenen.

Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de

Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en

door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van

Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 7. Garantie, onderzoek en reclame

De door de Gebruiker te leveren zaken en consumptiegoederen voldoen aan de gebruikelijke eisen

en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en

waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

Wederpartij is gehouden het geleverde, volgens de overeenkomst, te onderzoeken onmiddellijk nadat

de zaken en consumptiegoederen aan hem ter beschikking worden gesteld en respectievelijk de

bijbehorende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het onderzoek dient zich te beperken tot een

Algemene Voorwaarden Catering High Tea Affairs  Blad 4 van 5

kwantitatieve inspectie overeenkomend met hetgeen is overeengekomen. Eventuele tekortkomingen

dienen onmiddellijk aan Gebruiker te worden gemeld waarna deze in de gelegenheid moet worden

gesteld de tekortkoming te corrigeren.

Is dit niet mogelijk dan dient de Wederpartij de klacht binnen 1 maand, schriftelijk, bij Gebruiker te

melden. De klacht dient een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van de tekortkoming te

bevatten. Wederpartij dient de Gebruiker in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.

Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij

blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij

daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op

herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden

van het geval een langere termijn voortvloeit.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal

voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze

bepaling is geregeld.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is

uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover

de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de

overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen

worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de

Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als

bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van

Gebruiker beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van

de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van

zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Algemene Voorwaarden Catering High Tea Affairs  Blad 5 van 5

Artikel 9. Risico-overgang.

Het risico van verlies, beschadiging en/of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het

moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 10. Vrijwaring.

De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker

toerekenbaar is.

Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij

gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van

hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van

adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te

gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen

integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het

totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.